Schoolraad

De schoolraad is een inspraakorgaan dat samengesteld is uit een verkozen delegatie van personeelsleden en ouders. Ook de plaatselijke gemeenschap is vertegenwoordigd door coöptatie. Elke geleding bestaat uit twee leden. De schoolraad vergadert een drietal keer per jaar. Het behoort tot de bevoegdheid van de schoolraad om mee te denken en advies te geven over heel wat aspecten van het schoolbeleid (behalve personeelszaken). De afgevaardigden van de ouders zijn ook lid van ons oudercomité; zodoende kunnen agendapunten ter bespreking worden aangebracht en kunnen de besproken punten op een doeltreffende manier worden teruggekoppeld naar de ouders.